Smlouva o nájmu elektrokola

Čl. 1. - Předmět smlouvy

Tato smlouva zakládá vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel níže uvedené movité věci – elektrokola přenechává za úplatu nájemci a tento je přijímá do nájmu.
Předmětem nájmu jsou (dále jen „Předmět nájmu"):

Výrobní číslo elektrokola Typ a označení elektrokola MO cena v Kč (platná ke dni nájmu)
xxx xxx xxx
Baterie nabitá

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajímat Předmět nájmu a uzavírat tuto smlouvu. Účelem této smlouvy je obvyklé užívání Předmětu nájmu přiměřeně její povaze a určení, a to výlučně nájemcem. Nájemce není oprávněný dát Předmět nájmu do podnájmu.

Čl. 2. - Doba nájmu, předání

1. Doba nájmu Předmětu nájmu dle Čl. 1 Smlouvy je dohodou smluvních stran sjednána na dobu určitou, a to takto:
Datum předání: ...... hodina předání: ...... hod.
Datum vrácení: ...... hodina vrácení: ...... hod.
Celkový počet dnů nájmu: ......
Místo předání a vrácení: : Nové Mlýny 31
Ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Nájemce Předmět nájmu převezme u pronajímatele v den podpisu této smlouvy. Podpisem smlouvy nájemce zároveň stvrzuje převzetí věcí uvedených v čl. 1 smlouvy.

3. Nájemce se zavazuje, že Předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s pokyny pronajímatele a dále v souladu s touto smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit Předmět nájmu pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu.

4. Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmětu nájmu používáním, která vyplývají z běžného časového opotřebení, byla-li však najatá věc používána dle pokynů pronajímatele a provozních nařízení daných výrobcem.

5. Nájemce se seznámil se základní obsluhou elektrokola, s jeho základní údržbou, s údržbou baterie apod.

Čl. 3. - Nájemné a způsob placení

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena nájmu za Předmět nájmu dle Čl. 1 je vypočítána za celou dobu nájmu v celkové výši ...... Kč vč. DPH dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 1.(dále jen „Ceník“).

2.Sjednané nájemné může být uhrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při předání elektrokola pronajímatelem nájemci. V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.

3. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl Předmět nájmu užívat pro její nezpůsobilost. Může-li ji užívat Předmět nájmu jen omezeně, má nárok na přiměřenou slevu. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, že nezpůsobilost Předmětu nájmu byla způsobena pronajímatelem. Nezpůsobilost Předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli neprodleně telefonicky na mob.: +420 777818580 nebo prostřednictvím SMS. Právo na prominutí nájemného nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Toto právo zaniká, není-li uplatněno u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu.

Čl. 4. - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce jsou uvedeny v Provozním řádu pronájmu elektrokol uvedeného v Příloze č. 2.(dále jen „Provozní řád“), který je také zveřejněn na www.elektrokolapalava.cz a je k dispozici na provozovně Nové Mlýny 31.

2. Nájemce je povinen se s Provozním řádem seznámit a srozumění s ním potvrzuje svým podpisem této smlouvy.

3. Nájemce při podpisu smlouvy předloží dva doklady. První bude platný občanský průkaz a druhý bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.

4. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rámci využití služeb, které nabízí pronajímatel a uděluje tímto pronajímateli souhlas s jejich zpracováním. Nájemce poskytuje pronajímateli své osobní údaje zejména za účelem zjištění totožnosti nájemce pro možnost uzavření smlouvy o nájmu movité věci, pro případ pozdního vrácení předmětu pronájmu nebo jiné nenadálé situace a k vzájemné komunikaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce pronajímateli na dobu neurčitou.

5. Pronajímatel se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje nájemce dobrovolně.

6. Nájemce svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a dále ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti MARTIN GAZDA -ELEKTROKOLAPALAVA.CZ za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou anebo do odvolání.

Čl. 5. - Kauce (vratná finanční jistina)

1. Za účelem zajištění práv pronajímatele v souvislosti s uzavřením této smlouvy se smluvní strany dohodly, že nájemce složí k rukám pronajímatele v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty formou předautorizace finančních prostředků (blokace) v souvislosti s úhradou nájemného dle čl. 3 této smlouvy, vratnou kauci ve výši dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 1.

2. Prostředky složené jako kauce je pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě Předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně nájemce) nebo na úhradu nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením Předmětu nájmu (čl. 3 odst. 2.).

3. Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání, bude nájemci vrácena v hotovosti nebo zrušením předautorizace finančních prostředků (blokace) na platební kartě při vrácení Předmětu nájmu.

Čl. 6. - Odstoupení od smlouvy a ukončení platnosti

1. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby nájmu v následujících případech:
a) pokud nájemce neuhradí sjednané nájemné dle čl. 3 a kauci dle čl. 5 této smlouvy,
b) pokud nájemce poruší své povinnosti dle čl. 4 této smlouvy a používá Předmět nájmu v rozporu s Provozním řádem.

2. Smluvní strany souhlasí s ukončením platnosti smlouvy, pokud:
a) uplyne doba trvání smlouvy,
b) v ostatních případech, kdy budou porušena ustanovení této smlouvy.

3. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu bude předmět nájmu předán ve stavu nezpůsobilém k užívání.

Čl. 7. - Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.

3. V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy založené touto smlouvou použijí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

4. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a je srozuměn s provozním řádem pronajímatele společnosti MARTIN GAZDA – ELEKTROKOLAPALAVA.CZ a souhlasí s ním.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a rozumí mu a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s touto smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

V Nových Mlýnech dne ....................

.............................................
Pronajímatel Nájemce

Přílohy: Příloha č.1 - Provozní řád pronájmu elektrokol

Přijatá kauce ve výši: Vrácená kauce ve výši:
V Nových Mlýnech dne V Nových Mlýnech dne
Poznámky: Poznámky:
Podpis nájemce: Podpis nájemce:
Podpis pronajímatele: Podpis pronajímatele:

půjčovna elektrokol

Nové Mlýny

 Kontakt 

  • Adresa: Nové Mlýny 31
  • Tel.: +420 777 818 580
  • E-mail: palava-ubytovani@email.cz

 Provozovatel 

  • Martin Gazda, Nové Mlýny 31, 692 01 Mikulov
  • IČ: 675 48 121, DIČ: CZ8003084067
  • Podnikatel zapsán v Ožú 403/98ŽL/F dne 11. 5. 1998, ev. Č.:370400-2997-00