Provozní řád

 1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o maximálním jmenovitém výkonu 250 W a o maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 120 kg.
 2. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.
 3. Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná a starší 18 let. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 4. Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistoty).
 5. Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.
 6. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.
 7. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu nájmu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.
 8. Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola.
 9. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z jistoty (vratné kauce) a to ve výši 300 Kč za očištění jednoho elektrokola.
 10. V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.
 11. V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli. Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy.
 12. Při ztrátě či odcizení elektrokola hradí nájemce jeho plnou cenu maloobchodní cenu elektrokola uvedenou v nájemní smlouvě jako náhradu za způsobenou škodu a na úhradu vzniklé škody lze započítat přijatou kauci. Nájemce bere na vědomí, že elektrokola jsou pojištěna u ERV Evropská pojišťovna, a. s. za pojistných podmínek uvedených v Příloze č.1 - Pojistné podmínky pro pojištění elektrokol. Nájemce se zavazuje s pojistnými podmínkami seznámit, zejména s uvedenými výlukami z pojištění. Při vzniku pojistné události se zavazuje pojistnou událost neprodleně nahlásit pronajímateli telefonicky na mob.: +420 777 818580 nebo prostřednictvím SMS. V případě odcizení elektrokola se nájemce zavazuje tuto událost nahlásit na Polici ČR .
 13. Ceny za nájem (půjčovné) elektrokol se řídí aktuálně platným Ceníkem za nájem elektrokol uvedeného v příloha č. 2. Aktuální ceník za nájem elektrokol včetně seznamu elektrokol poskytovaných k pronájmu (zapůjčení) je také uveden na webových stránkách společnosti www.elektrokolapalava.cz
  • uvedené ceny jsou bez příslušenství (helma, nářadí, povinná výbava)
  • pronájem elektrokola je poskytováno pro účely běžného užití, ne pro sportovní účely
  • elektrokola je možné si zapůjčit na adrese Nové Mlýny 31 v pracovní den od 9.00 hod, vrácení elektrokola je nejpozději do 19 hod. v den vrácení
  • v případě pronájmu na dva dny je možné po dohodě pronajmout elektrokolo už den dopředu po 18.00 hod a vrátit následující den po ukončení pronájmu do 10.00 hod (např. pronájem na víkend)
 14. V případě potvrzení rezervace elektrokola ze strany pronajímatele, se nájemce zavazuje uhradit nejpozději při převzetí elektrokola finanční jistinu (vratnou kauci) v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty formou předautorizace finančních prostředků (blokace) ve výši dle aktuálně platného Ceníku za nájem elektrokol uvedeného v Příloze č. 2. Sjednané nájemné za dobu nájmu může být uhrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při předání elektrokola pronajímatelem nájemci. V případě prodlení nájemce s vrácením elektrokola je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den (za každých započatých 24 hod) prodlení s vrácením elektrokola dle platného Ceníku.
 15. V případě, že se nájemce rozhodne v provozovně Martin Gazda po zapůjčení elektrokola jakékoliv elektrokolo zakoupit, bude mu z kupní ceny odečtena částka zaplacená za pronájem elektrokola, nejvýše však do výše 2 000 Kč za jedno elektrokolo.
 16. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s rezervační a nájemní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

půjčovna elektrokol

Nové Mlýny

Kontakt

 • Adresa: Nové Mlýny 31
 • Tel.: +420 777 818 580
 • E-mail: palava-ubytovani@email.cz

Provozovatel

 • Martin Gazda, Nové Mlýny 31, 692 01 Mikulov
 • IČ: 675 48 121, DIČ: CZ8003084067
 • Podnikatel zapsán v Ožú 403/98ŽL/F dne 11. 5. 1998, ev. Č.:370400-2997-00